Når har du bruk for oss?

 • Verditaksering: Ved salg, refinansiering, arveoppgjør, eller har du for høy ligningstakst på boligen?
 • Har du ved kjøp av hus eller hytte oppdaget skade du ikke var kjent med?
 • Bistand ved ferdigbefaring av bygning

Verditaksering

En verditakst av din bolig eller hytte vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstands­rapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Takst

Takst er som nevnt en verdivurdering, og er vanligvis nødvendig du når du skal låne penger med sikkerhet i eiendommen/boligen, ved refinansiering, skifte/arv og ved hjemmelsoverføring (salg/kjøp e.l.). Takstens konklusjon er markedsverdi og låneverdi.

Markedsverdi

Markedsverdien er «Det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen». Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet «normal salgsverdi» som fortsatt benyttes i en del takster.

Låneverdi

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Gyldighet

Gyldigheten av en takst avhenger av endringer i markedet og av evt. endringer på/i eien­dommen/boligen. Takster eldre enn ½-1 år må brukes med største forsiktighet, det anbefales å kontakte takstmannen.

Teknisk verdi

Bygning

På grunnlag av dagens byggepriser på stedet beregnes normale byggekostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse (teknisk foreldelse, vedlikeholdsmangler) og evt. gjenstående arbeider.

Tomteverdi

Normale tomtekostnader er markedsverdi av råtomt, samt normale opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg og tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm. Tomteverdi ansettes uten hensyn tatt til evt. festeforhold. Det må imidlertid redegjøres for festeforhold.

Befaring

Ved befaring danner takstmann seg et bilde over skaden, tilstand/verdi av objektet, feil/mangler etc.

 • Vi hjelper deg feks ved ferdigstilling/overtakelse av bygning. Dette for å forsikre deg om at arbeidene er utført etter gjeldene krav og at kvaliteten på arbeidet som er utført er tilfredsstillende.
 • Du stiller mye sterkere på en slik befaring ved å benytte deg av hjelp fra fagmann.
 • Vi kan også bistå med byggekontroll/ledelse under oppføring.

Kalkulasjon

Vi hjelper deg å regne ut hvor mye det vil koste å få utført ulike arbeider etter dagens prisnivå på materialer og håndverkere.

Dette kan være til god hjelp for deg som kunde når du vurderer å sette i gang arbeidet. En forhåndstakst vil også være aktuell med tanke på omgjøring av byggelån til vanlig lån etc.

Rådgiving

Vi hjelper deg når du er i tvil om

 • utførte arbeider er godt nok utført
 • hvilke krav som stilles
 • diverse bygningsmessige spørsmål
 • og mye mye mer…

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper.
Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.– og gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen og gir i tillegg vurdering av boligens markedsverdi. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig
relevante ved eierskifte.

Rapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.

For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Boligsalgsrapporten gir en vurdering av viktige rom som våtrom, kjøkken og kjeller samt en forenklet lovlighetsvurdering, forenklet vurdering av el-anlegg og en forenklet vurdering av det branntekniske. Det vil også framgå hvilke dokumenter som er lagt til grunn for rapporten. Dette gjelder både dokumenter som oppdragsgiver legger fram, og dokumenter takstmannen evt måtte ha behov for å skaffe fram i tillegg.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Uavhengig kontroll vedrørende nybygg

Når er det krav om uavhengig kontroll?

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.

De nye kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. januar 2013.

Det er mottakstidspunktet for ett-trinnssøknad og rammesøknad, komplett og klar til behandling, som er avgjørende. Dersom rammesøknaden er mottatt før 1. januar 2013, og igangsettingssøknaden er mottatt etter nyttår, er det ikke krav om obligatorisk kontroll.

Ut over det som følger ovenfor, er det ingen overgangsordning.

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

 • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
 • Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Skadetaksering

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

Skadetakst inneholder beskrivelse av objekt, hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang, reparasjonsbeskrivelse og kalkulasjon på utbedring av skade.
En skadetakst utarbeides som oftes på oppdrag fra forsikringsselskap, men er også aktuell for privatpersoner/bedrifter i forbindelse med tvister, eierskifte, oppføring av nybygg, etc.

Reklamasjonstaksering

Når har du behov for reklamasjonstaksering.

Om du har kjøpt deg hus eller hytte og du oppdaget skader og avvik som ikke var opplyst av tidligere eier eller i takst rapport, kan du ha krav på erstatning fra tidligere eier eller via eierskifte forsikring.

Ofte har tidligere eier tegnet eierskifte forsikring på eiendommen som blir solgt. Eierskifte forsikringen stiller visse krav før det kan være aktuelt å gi erstatning, bla stilles det krav til at skadene skal være vesentlige. Før en skade/avvik er å regne som vesentlig, må kostnaden til utbedring beløpe seg til minimum 4-5% av kjøpesummen. Skadene/avviket må i hovedsak være å regne som skjulte skader/avvik, følgelig ikke lette å oppdage ved normal befaring/besiktigelse av objektet.

Vi hjelper Deg/Dere om du trenger å få kartlagt skader som er oppdaget etter et bolig eller hyttekjøp, samt utarbeide skaderapport med kostnadsberegning.